Vim

»  »  » Vim

Co je to vim?

Vim je textový editor. Zkuste podrobný návod kde najdete jak začít.

vim

Editor vim spuštěný v okně emulátoru terminálu xterm. vim

gvim

Grafická verze přidává menu a často používaná tlačítka. gvim

Tipy pro vim

Nahrazování ve více souborech

:args *.php
:argdo! %s/pondeli/streda/g | :w

Úprava souboru jehož jméno je pod kurzorem

gf

Uložení souboru pod novým jménem a jeho editace

:saveas neco.text

Zápis v jiném kódování

:w ++enc=utf8 test.utf
:w ++enc=windows-1250 test.win
:w ++enc=iso-8859-2 test.iso
:w ++enc=iso-8859-2 ++ff=dos test.iso22
:w ++enc=iso-8859-2 ++ff=unix test.iso22

Šifrování

:X

Doplňování slov

CTRL+p či CTRL+n

Doplňvání názvu souboru

CTRL_x CTRL_f

Editace binárek

vim -b

.vimrc

Výpis mého konfiguračního souboru. Třeba některé nastavení použijete.

set nocp "nekompalita se starými vi
filetype plugin indent on "odsazování podle typu souboru
set backspace=indent,eol,start "backspace maže vše
set display=lastline "zobrazovat alespoň část řádku místo zavináčů
set ignorecase "case insensitive vyhledávání
set smartcase "vypne case insensitive při hledání slova s velkými písmeny
set incsearch "při hledání hned zobrazuje prvně nálezené
set nojoinspaces "nevkládá dvě mezery za větu při spojování řádků
set number "číslování řádků
set ruler "zobrazení pozice v dokumentu 
set scrolloff=4 "počet řádků které mají být vidět před a za kurzorem
set showbreak=\\ "označení zalomených řádků
set showcmd "zobrazuje zadávaný přikaz
set showmatch "zapíšete-li pravou závorku, ukáže vám její protějšek
set showmode "zobrazuje --INSERT--
set tabstop=2 "velikost tab
set shiftwidth=2 "velikost odsazování
set title "zobrazování informací v titulku okna
set viminfo='50,r/mnt,n~/.vim/viminfo "ukládání historie 
set wildignore=*~,*.bak "při doplňování bude ignorováno
set wildmenu "při <Tab> zobrazí možnosti
set wildmode=longest,list "způsob doplňování 
set wrap "zalamování řádků
set background=dark "lepší čitelnost v černém okně terminálu
syntax on "zvýraznění syntaxe
let html_number_lines = 0 "nastavení 2html
let html_use_css = 1 "nastavení 2html
set directory=~/tmp "dočasné soubory do tmp a ne do aktuálního adresáře

"klávesové zkratky
imap <C-d> <Del>
imap <C-a> <C-b>
cmap <C-d> <Del>
cmap <C-a> <C-b>

"trocha klávesových zkratek pro HTML
let maplocalleader = "," 
imap <LocalLeader>< &lt;
imap <LocalLeader>> &gt;
imap <LocalLeader>& &amp;
imap <LocalLeader>n &nbsp;
imap <C-t> <></><Esc>5hdiwp3lpT>i
imap <LocalLeader>tab <table><CR><tr><CR><td></td><CR></tr><CR></table>

function! HTML_anchor()
let cil = input("Cíl odkazu: ")
let popisek = input("Popisek odkazu: ")
execute "normal a<a href=\"".cil."\" title=\"".popisek."\"></a>"
execute "normal 3h"
:startinsert
endfunction

imap <LocalLeader>a <Esc>:call HTML_anchor()<CR>

"kontrola pravopisu
set spelllang=cs
set spell
highlight SpellBad NONE
highlight SpellBad cterm=underline
highlight SpellCap NONE
highlight SpellCap cterm=underline
highlight SpellLocal NONE
highlight SpellLocal cterm=underline
highlight SpellRare NONE
highlight SpellRare cterm=underline

Hádanka

Jak poznáte, že jste závislí na editouru Vim? Když se snažíte MS Word ukončit napsáním :q!

Mapa stránek ~ Kontakt